Tất cả thông báo mời chào hàng

Số TBMCH Số lần sửa đổi Tên gói hàng Thời điểm đăng tải Thời điểm
mở chào hàng
Số TBMCH
Số lần sửa đổi
0
Tên gói hàng
Thời điểm đăng tải
17/01/2019
18:36
Thời điểm mở gói hàng
28/01/2019
14:00
Số TBMCH
Số lần sửa đổi
1
Tên gói hàng
Thời điểm đăng tải
07/01/2019
16:01
Thời điểm mở gói hàng
17/01/2019
14:00
Số TBMCH
Số lần sửa đổi
1
Tên gói hàng
Thời điểm đăng tải
05/01/2019
14:50
Thời điểm mở gói hàng
14/01/2019
14:00
Số TBMCH
Số lần sửa đổi
1
Tên gói hàng
Thời điểm đăng tải
03/01/2019
07:55
Thời điểm mở gói hàng
15/01/2019
14:00
Số TBMCH
Số lần sửa đổi
1
Tên gói hàng
Thời điểm đăng tải
02/01/2019
18:28
Thời điểm mở gói hàng
11/01/2019
14:00
Số TBMCH
Số lần sửa đổi
0
Tên gói hàng
Thời điểm đăng tải
27/12/2018
18:10
Thời điểm mở gói hàng
07/01/2019
14:00
Số TBMCH
Số lần sửa đổi
0
Tên gói hàng
Thời điểm đăng tải
25/12/2018
14:45
Thời điểm mở gói hàng
05/01/2019
14:00
Số TBMCH
Số lần sửa đổi
0
Tên gói hàng
Thời điểm đăng tải
24/12/2018
16:39
Thời điểm mở gói hàng
04/01/2019
14:00
Số TBMCH
Số lần sửa đổi
0
Tên gói hàng
Thời điểm đăng tải
21/12/2018
15:40
Thời điểm mở gói hàng
29/12/2018
14:30
Số TBMCH
Số lần sửa đổi
0
Tên gói hàng
Thời điểm đăng tải
20/12/2018
18:02
Thời điểm mở gói hàng
02/01/2019
14:00