Tất cả thông báo mời chào hàng

Số TBMCH Số lần sửa đổi Tên gói hàng Thời điểm đăng tải Thời điểm
mở chào hàng
Số TBMCH
Số lần sửa đổi
1
Tên gói hàng
Thời điểm đăng tải
14/03/2019
11:23
Thời điểm mở gói hàng
25/03/2019
14:00
Số TBMCH
Số lần sửa đổi
0
Tên gói hàng
Thời điểm đăng tải
13/03/2019
19:35
Thời điểm mở gói hàng
25/03/2019
14:00
Số TBMCH
Số lần sửa đổi
1
Tên gói hàng
Thời điểm đăng tải
08/03/2019
11:54
Thời điểm mở gói hàng
18/03/2019
14:00
Số TBMCH
Số lần sửa đổi
2
Tên gói hàng
Thời điểm đăng tải
06/03/2019
10:49
Thời điểm mở gói hàng
18/03/2019
14:00
Số TBMCH
Số lần sửa đổi
6
Tên gói hàng
Thời điểm đăng tải
05/03/2019
08:12
Thời điểm mở gói hàng
18/03/2019
14:00
Số TBMCH
Số lần sửa đổi
2
Tên gói hàng
Thời điểm đăng tải
05/03/2019
08:09
Thời điểm mở gói hàng
14/03/2019
14:30
Số TBMCH
Số lần sửa đổi
2
Tên gói hàng
Thời điểm đăng tải
05/03/2019
07:40
Thời điểm mở gói hàng
14/03/2019
14:15
Số TBMCH
Số lần sửa đổi
2
Tên gói hàng
Thời điểm đăng tải
05/03/2019
07:36
Thời điểm mở gói hàng
14/03/2019
14:00
Số TBMCH
Số lần sửa đổi
1
Tên gói hàng
Thời điểm đăng tải
26/02/2019
09:40
Thời điểm mở gói hàng
07/03/2019
14:00
Số TBMCH
Số lần sửa đổi
1
Tên gói hàng
Thời điểm đăng tải
23/02/2019
15:35
Thời điểm mở gói hàng
04/03/2019
14:40